Bạc Khối Italy – Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 – Mạ Vàng

Bạc Khối Italy – Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 – Mạ Vàng

8.500.000

– Máy trong tình trạng chưa sử dụng
– Khảm men 2 mặt
– Mặt men còn nguyên vẹn
– Chất lệu bạc 800
– Mạ vàng
– Sử dụng ruột Zippo slim năm 2022
– Giá trị sưu tầm và sử dụng cao

MUA NHANH

Bạc Khối Italy – Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 – Mạ Vàng
Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng
Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng 25

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng 26

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng 27

Bạc Khối Italy - Form Slim – Mặt Men – Bạc 800 - Mạ Vàng 28

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP