ZIPPO CHU NIÊN 1932 – 1992 – ĐỒNG NGUYÊN KHỐI – CAMEL EMBLEM