HIẾM – STERLING 1950S – PROTOTYPE – KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM – STERLING 1950S – PROTOTYPE – KHÔNG MỘC ĐÁY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
 • CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI
 • THUỘC BẢN THỬ NGHIỆM – BẢN PHÔI
 • KHÔNG CÓ MỘC ĐÁY
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

 

HIẾM – STERLING 1950S – PROTOTYPE – KHÔNG MỘC ĐÁY

 • ZIPPO TRONG TÌNH TRẠNG MỚI NGUYÊN HỘP
 • SẢN XUẤT GIAI ĐOẠN 1950S
 • CHẤT LIỆU BẠC NGUYÊN KHỐI
 • THUỘC BẢN THỬ NGHIỆM – BẢN PHÔI
 • KHÔNG CÓ MỘC ĐÁY
 • GIÁ TRỊ SƯU TẦM CAO

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

HIẾM - STERLING 1950S - PROTOTYPE - KHÔNG MỘC ĐÁY

 

0/5 (0 Reviews)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP