ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

399.000.000

Zippo trong tình trạng mới nguyên hộp

– Hộp da Italia chuẩn theo Zippo Sản xuất giai đoạn 1960s

– Chất liệu vỏ vàng 14k nguyên khối

– Zippo Employee vàng 14kt Được trình bày vào Tháng 12 năm 1968 bởi George G. Blaisdell – Cho W.H. AUTENRIETH khi nghỉ hưu – Ông là một nhân viên bán hàng hàng đầu cho đến khi nghỉ hưu vào năm 1968

– Giá Trị Sưu Tầm và làm quà tặng cực cao

MUA NHANH

VIDEO ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

HÌNH ẢNH CHI TIẾT SẢN PHẨM ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT – EMPLOYEE

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 131

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 112

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 113

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 114

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 115

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 116

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 117

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 118

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 119

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 120

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 121

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 122

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 123

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 124

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 125

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 126

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 127

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 128

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 129

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 130ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 111

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 85

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 86

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 87

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 88

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 89

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 90

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 91

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 92

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 93

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 94

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 95

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 96

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 97

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 98

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 99

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 100

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 101

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 102

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 103

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 104

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 105

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 106

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 107

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 108

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 109

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 110ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 84

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 58

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 59

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 60

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 61

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 62

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 63

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 64

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 65

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 66

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 67

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 68

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 69

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 70

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 71

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 72

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 73

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 74

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 75

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 76

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 77

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 78

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 79

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 80

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 81

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 82

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 83ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 57

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 41

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 40

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 42

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 43

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 44

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 45

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 46

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 47

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 48

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 49

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 50

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 51

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 52

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 53

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 54

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 55

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 56
ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 4

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 5

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 6

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 13

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 14

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 15

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 16

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 17

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 18

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 19

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 20

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 21

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 1

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 22

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 23

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 14

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 25

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 7

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 11

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 10

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 12

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 26

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 27

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 28

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 29

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 30

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 31

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 32

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 33

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 9

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 2

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 3

ZIPPO SOLID GOLD 14KT 1960S – ZIPPO VÀNG NGUYÊN KHỐI 14KT - EMPLOYEE 8

5/5 (1 Review)
thông số kích thước các dòng zippo

TOP